DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
1นครศรีธรรมราช9,0928,12917,22114,8982,273502,32313.49
2กระบี่4,2563,7598,0157267,1401497,28990.94
3พังงา1,8161,5383,3541,9941,323371,36040.55
4ภูเก็ต2,0961,7723,8683,8680000.00
5สุราษฎร์ธานี7,6457,00914,6544,24710,16923810,40771.02
6ระนอง1,1261,0892,2151,1551,009511,06047.86
7ชุมพร3,3042,9256,2292,3433,836503,88662.39
8รวมทั้งหมด29,33526,22155,55629,23125,75057526,32547.38

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563