DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
1สมุทรปราการ6,7506,31913,0697,1475,6123105,92245.31
2ชลบุรี10,3189,60519,92311,7417,8832998,18241.07
3ระยอง5,3984,80610,2047,2162,8801082,98829.28
4จันทบุรี3,3513,0116,3622,8543,427813,50855.14
5ตราด1,4081,2442,6524962,103532,15681.30
6ฉะเชิงเทรา4,3493,9328,2815,2622,8851343,01936.46
7ปราจีนบุรี3,2192,9956,2144,6021,60931,61225.94
8สระแก้ว3,3013,0996,4004,8701,515151,53023.91
9รวมทั้งหมด38,09435,01173,10544,18827,9141,00328,91739.56

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563