DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขต จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (คน)
จำนวนทั้งหมด ผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยครู ผลการตรวจสายตาโดย รพสต./รพช./PCU การได้รับการรักษา/แก้ไข
รวม ชาย หญิง ไม่ได้ทดสอบ ปกติ ผิดปกติ(A) ตรวจซ้ำที่ผิดปกติจากครู(B) % ตรวจซ้ำ(B/A) ปกติ ผิดปกติ ได้รับแว่นสายตา รับแว่นแล้ว ส่งต่อเพื่อรักษา
ที่มา : National Eye Health DataCenter
1เขต 28,3714,4683,9033,1225,174752610.602,376571900
2เขต 33,0021,6251,3772,361636533.001,47682000
3รวมทั้งหมด11,3736,0935,2805,4835,810802913.603,8521391900