DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
อำเภอ รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละคัดกรอง สมวัยครั้งแรก ร้อยละสมวัยครั้งแรก สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด ร้อยละสงสัยล่าช้า สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) ร้อยละสมวัย
ติดตามได้ ร้อยละติดตามได้ สมวัยครั้งที่สอง ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง รอการติดตาม ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน
เมืองนครศรีธรรมราช43516738.399120.927607645.515054.495011.49141414184.43
พรหมคีรี471940.431327.6660631.58568.42510.64101894.74
ลานสกา782532.052025.6450520.00280.0022.56212288.00
ฉวาง913639.562729.6790925.00675.0066.59313391.67
พิปูน21419.0529.5220250.00050.0000.0020250.00
เชียรใหญ่371232.43616.2251650.00250.0025.4112866.67
ชะอวด1023837.252928.4390923.68776.3265.88023592.11
ท่าศาลา2077335.273918.843313446.582353.422110.14856082.19
ทุ่งสง3038728.717825.7481910.34689.6661.98208496.55
นาบอน12433.33216.6720250.00150.0018.3310375.00
ทุ่งใหญ่914043.962830.771201230.00970.0099.89033792.50
ปากพนัง