DoH Dashboard กรมอนามัย

การผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate) จังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่ การผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate)
พื้นที่ มารดาผ่าท้องคลอด ทารกเกิดมีชีพ (คน) อัตรา (ต่อ 100)
ขอนแก่น7202,85725.20
มหาสารคาม9581,93949.41
ร้อยเอ็ด1,7343,24353.47
กาฬสินธุ์1,4042,77350.63
รวม 4,816 10,812 44.54
หมายเหตุ:
สูตรคำนวณ : จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด X 100 / จำนวนทารกเกิดมีชีพ
ตัวตั้ง : จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด
ตัวหาร : จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา : รายงาน Service Plan สาขาแม่และเด็ก กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประมวลผล: 27 พฤษภาคม 2565