DoH Dashboard กรมอนามัย

การผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate) จังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่ การผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate)
พื้นที่ มารดาผ่าท้องคลอด ทารกเกิดมีชีพ (คน) อัตรา (ต่อ 100)
เชียงใหม่1,8716,13430.50
ลำพูน5881,18049.83
ลำปาง7461,84140.52
แพร่53798754.41
น่าน6861,57143.67
พะเยา7921,34458.93
เชียงราย1,5854,61334.36
แม่ฮ่องสอน2911,39020.94
รวม 7,096 19,060 37.23
หมายเหตุ:
สูตรคำนวณ : จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด X 100 / จำนวนทารกเกิดมีชีพ
ตัวตั้ง : จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด
ตัวหาร : จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา : รายงาน Service Plan สาขาแม่และเด็ก กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประมวลผล: 27 พฤษภาคม 2565