DoH Dashboard กรมอนามัย

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)
1เขต 11,057
2เขต 20
3เขต 3277
4เขต 42,762
5เขต 5655
6เขต 6293
7เขต 71,620
8เขต 81,046
9เขต 93,472
10เขต 101,334
11เขต 111,056
12เขต 122,834
13เขต 13680
14รวมทั้งหมด17,086

หมายเหตุ:
ข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)

วันที่ประมวลผล :13 กุมภาาพันธ์ 2567