DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน

ตารางข้อมูล ผลการสำรวจทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
# ปีงบประมาณ เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
125600.0075.00
225610.0076.10
325620.0072.70
425630.0066.80
5256477.0063.00
6256585.0088.40
7256685.0088.57

หมายเหตุ :
ผลการสํารวจ(กลุ่มผู้สูงอายุ 60-75 ป) มีจังหวัดส้งข้อมูลมาภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 มีจังหวัดส่งข้อมูลเข้ามาทั้งสิ้น 24 จังหวัด

วิธีการ สํารวจปีละ 1ครั้ง เก็บข้อมูลโดยทันตบุคลากร จากนั้นสํานักงานสาธารณสุขส่งข้อมูลสํารวจมาที่สํานัก ทันตสาธารณสุขภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อสรุปวิเคราะห์ผลในภาพรวมและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง เอกสารและ website


ที่มา : DoH Dashboard (สํานักทันตสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล :1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567