DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการรายพื้นที่
แนวโน้มรายปี
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
20,95212,74760.84
14,0399,80569.84
8,0615,90273.22
15,2079,95465.46
23,00316,33571.01
24,45615,80764.63
16,67311,74970.47
23,08412,85755.70
16,85314,01783.17
20,32013,45766.23
23,68813,08155.22
30,64917,10555.81