DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 อู่ทอง201575.00000.00000.00000.00000.00
 สระยายโสม211990.48000.00000.00000.00000.00
 จรเข้สามพัน301653.33000.00000.00000.00000.00
 บ้านดอน17952.94000.00000.00000.00000.00
 ยุ้งทะลาย7342.86000.00000.00000.00000.00
 ดอนมะเกลือ11100.00000.00000.00000.00000.00
 หนองโอ่ง433888.37000.00000.00000.00000.00
 ดอนคา615590.16000.00000.00000.00000.00
 พลับพลาไชย8562.50000.00000.00000.00000.00
 บ้านโข้ง99100.00000.00000.00000.00000.00
 เจดีย์8675.00000.00000.00000.00000.00
 สระพังลาน201575.00000.00000.00000.00000.00
 กระจัน2929100.00000.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด27422080.29000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
 - A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
 - ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
 - ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
 - หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
 - เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565