DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 หมากแข้ง14511277.24000.00000.00000.00000.00
 นิคมสงเคราะห์583865.52000.00000.00000.00000.00
 บ้านขาว761722.37000.00000.00000.00000.00
 หนองบัว543870.37000.00000.00000.00000.00
 บ้านตาด594779.66000.00000.00000.00000.00
 โนนสูง643656.25000.00000.00000.00000.00
 หมูม่น715577.46000.00000.00000.00000.00
 เชียงยืน988283.67000.00000.00000.00000.00
 หนองนาคำ1466242.47000.00000.00000.00000.00
 กุดสระ372362.16000.00000.00000.00000.00
 นาดี311961.29000.00000.00000.00000.00
 บ้านเลื่อม875259.77000.00000.00000.00000.00
 เชียงพิณ916571.43000.00000.00000.00000.00
 สามพร้าว1219880.99000.00000.00000.00000.00
 หนองไฮ494591.84000.00000.00000.00000.00
 นาข่า815365.43000.00000.00000.00000.00
 บ้านจั่น593661.02000.00000.00000.00000.00
 หนองขอนกว้าง584272.41000.00000.00000.00000.00
 โคกสะอาด372156.76000.00000.00000.00000.00
 นากว้าง363494.44000.00000.00000.00000.00
 หนองไผ่332987.88000.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด1,4911,00467.34000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
 - A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
 - ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
 - ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
 - หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
 - เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564