DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่15,7868,19151.895,7192,79448.853,7391,84549.343,1551,72454.643,1731,82857.61
 ลำพูน2,49190136.1796434035.2756023441.7950916833.0145815934.72
 ลำปาง6,1993,90362.962,2141,36361.561,36685962.881,30782863.351,31285365.02
 แพร่2,1331,51370.9377451967.0553940775.5145333874.6136724967.85
 น่าน3,6762,05855.981,21765253.5784648056.7479444556.0581948158.73
 พะเยา1,9451,44674.3468049172.2150238476.4938128073.4938229176.18
 เชียงราย13,1389,82774.805,3183,86572.683,1292,46678.812,5031,91876.632,1881,57872.12
 แม่ฮ่องสอน2,6501,01838.4295833935.3960521836.0355224143.6653522041.12
 รวมทั้งหมด48,01828,85760.1017,84410,36358.0811,2866,89361.089,6545,94261.559,2345,65961.28
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
 - A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
 - ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
 - ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
 - หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
 - เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2560