DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงราย1,13838333.66000.00000.00000.00000.00
 เวียงชัย2104722.38000.00000.00000.00000.00
 เชียงของ30213444.37000.00000.00000.00000.00
 เทิง47739783.23000.00000.00000.00000.00
 พาน47014831.49000.00000.00000.00000.00
 ป่าแดด981919.39000.00000.00000.00000.00
 แม่จัน54625947.44000.00000.00000.00000.00
 เชียงแสน1997236.18000.00000.00000.00000.00
 แม่สาย32720763.30000.00000.00000.00000.00
 แม่สรวย55017531.82000.00000.00000.00000.00
 เวียงป่าเป้า29120570.45000.00000.00000.00000.00
 พญาเม็งราย2054521.95000.00000.00000.00000.00
 เวียงแก่น40822454.90000.00000.00000.00000.00
 ขุนตาล1174841.03000.00000.00000.00000.00
 แม่ฟ้าหลวง50224448.61000.00000.00000.00000.00
 แม่ลาว1233326.83000.00000.00000.00000.00
 เวียงเชียงรุ้ง1429164.08000.00000.00000.00000.00
 ดอยหลวง915054.95000.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด6,1962,78144.88000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
 - A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
 - ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
 - ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
 - หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
 - เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564