DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองน่าน41719346.28000.00000.00000.00000.00
 แม่จริม744155.41000.00000.00000.00000.00
 บ้านหลวง463167.39000.00000.00000.00000.00
 นาน้อย16810763.69000.00000.00000.00000.00
 ปัว26517766.79000.00000.00000.00000.00
 ท่าวังผา20111255.72000.00000.00000.00000.00
 เวียงสา2299943.23000.00000.00000.00000.00
 ทุ่งช้าง1088074.07000.00000.00000.00000.00
 เชียงกลาง1219780.17000.00000.00000.00000.00
 นาหมื่น442761.36000.00000.00000.00000.00
 สันติสุข826478.05000.00000.00000.00000.00
 บ่อเกลือ795367.09000.00000.00000.00000.00
 สองแคว423276.19000.00000.00000.00000.00
 ภูเพียง1026058.82000.00000.00000.00000.00
 เฉลิมพระเกียรติ795468.35000.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด2,0571,22759.65000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
 - A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
 - ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
 - ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
 - หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
 - เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564