DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุดรธานี1,4911,00467.34000.00000.00000.00000.00
 กุดจับ36326573.00000.00000.00000.00000.00
 หนองวัวซอ27619570.65000.00000.00000.00000.00
 กุมภวาปี60545074.38000.00000.00000.00000.00
 โนนสะอาด23111750.65000.00000.00000.00000.00
 หนองหาน49036875.10000.00000.00000.00000.00
 ทุ่งฝน17213679.07000.00000.00000.00000.00
 ไชยวาน17410862.07000.00000.00000.00000.00
 ศรีธาตุ22613760.62000.00000.00000.00000.00
 วังสามหมอ32718556.57000.00000.00000.00000.00
 บ้านดุง71942258.69000.00000.00000.00000.00
 บ้านผือ68146367.99000.00000.00000.00000.00
 น้ำโสม29121072.16000.00000.00000.00000.00
 เพ็ญ70743160.96000.00000.00000.00000.00
 สร้างคอม706288.57000.00000.00000.00000.00
 หนองแสง1328161.36000.00000.00000.00000.00
 นายูง18014882.22000.00000.00000.00000.00
 พิบูลย์รักษ์716591.55000.00000.00000.00000.00
 กู่แก้ว948388.30000.00000.00000.00000.00
 ประจักษ์ศิลปาคม15510467.10000.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด7,4555,03467.53000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
 - A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
 - ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
 - ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
 - หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
 - เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564