DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองขอนแก่น1,61186153.45000.00000.00000.00000.00
 บ้านฝาง27721376.90000.00000.00000.00000.00
 พระยืน16611669.88000.00000.00000.00000.00
 หนองเรือ43428064.52000.00000.00000.00000.00
 ชุมแพ44132273.02000.00000.00000.00000.00
 สีชมพู39230176.79000.00000.00000.00000.00
 น้ำพอง51731861.51000.00000.00000.00000.00
 อุบลรัตน์22712354.19000.00000.00000.00000.00
 กระนวน40229974.38000.00000.00000.00000.00
 บ้านไผ่47840284.10000.00000.00000.00000.00
 เปือยน้อย814656.79000.00000.00000.00000.00
 พล51028455.69000.00000.00000.00000.00
 แวงใหญ่15812981.65000.00000.00000.00000.00
 แวงน้อย1369972.79000.00000.00000.00000.00
 หนองสองห้อง36230784.81000.00000.00000.00000.00
 ภูเวียง36820355.16000.00000.00000.00000.00
 มัญจาคีรี24616466.67000.00000.00000.00000.00
 ชนบท25219276.19000.00000.00000.00000.00
 เขาสวนกวาง1538152.94000.00000.00000.00000.00
 ภูผาม่าน1479665.31000.00000.00000.00000.00
 ซำสูง13211284.85000.00000.00000.00000.00
 โคกโพธิ์ไชย1447149.31000.00000.00000.00000.00
 หนองนาคำ13311284.21000.00000.00000.00000.00
 บ้านแฮด18514477.84000.00000.00000.00000.00
 โนนศิลา11410188.60000.00000.00000.00000.00
 เวียงเก่า967477.08000.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด8,1625,45066.77000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามเรื่องการกินนมแม่
 - A หมายถึง เด็กอายุครบ 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว
 - ประมวผลจากเด็กในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 6 เดือนในปีงบประมาณ จากแฟ้ม person
 - ประวัิตการกินนมแม่ได้จากแฟ้ม nutrition โดยเก็บประวัติย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน
 - หากพบประวัติทุกครั้งที่ตอบคำถาม ว่ากินนมแม่อย่างเดียว จะถือว่าเด็กกินนมแม่อย่างเดียว
 - เช่นกันหากมีการตอบคำถามครั้งใดครั้งหนึ่งว่าไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564