DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนกำหนด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
คลอดทั้งหมด คลอดก่อนกำหนด ร้อยละ คลอดทั้งหมด คลอดก่อนกำหนด ร้อยละ คลอดทั้งหมด คลอดก่อนกำหนด ร้อยละ คลอดทั้งหมด คลอดก่อนกำหนด ร้อยละ คลอดทั้งหมด คลอดก่อนกำหนด ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 115,1541,71111.296,02061610.234,96462012.494,10346811.4167710.45
 เขต 210,9661,0189.284,3063979.223,4563269.432,9522689.082522710.71
 เขต 37,4056959.392,9382859.702,3372088.902,0311919.40991111.11
 เขต 416,3441,4779.046,2065218.405,0534639.164,8864729.661992110.55
 เขต 517,8421,7429.767,3066749.235,3455319.934,95051110.322412610.79
 เขต 626,9643,48212.9110,5451,31812.508,5561,07912.617,5581,03113.643055417.70
 เขต 713,9541,64211.775,96468611.504,30555212.823,52939711.2515674.49
 เขต 812,8181,30910.215,2895149.723,81639010.223,30135510.754125012.14
 เขต 917,0941,3918.147,1565818.125,7624287.434,0083649.081681810.71
 เขต 1013,0061,1058.505,1504107.963,9543188.043,6663539.632362410.17
 เขต 1115,6411,4189.076,0245539.185,2314498.584,0683939.66318237.23
 เขต 1224,3302,1158.699,5457577.937,9116898.716,5536319.633213811.84
 เขต 131,30023918.3861611218.183636718.463216018.6900NAN
 รวมทั้งหมด192,81819,34410.0377,0657,4249.6361,0536,12010.0251,9265,49410.582,77430611.03
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนหญิงสัญชาติไทยที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรทั้งหมด
 - A หมายถึง เจำนวนหญิงสัญชาติไทยที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรในช่วงอายุครรภ์ 24 ถึง 36 สัปดาห์ 6 วัน

วันที่ประมวลผล: 21 กรกฎาคม 2567