DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI>=23 ถึง <25
ร้อยละ
1เขต 178,2299,70712.41
2เขต 258,1148,60714.81
3เขต 356,5979,39516.60
4เขต 464,72911,84418.30
5เขต 567,08612,36118.43
6เขต 675,86913,59917.92
7เขต 757,5639,41316.35
8เขต 862,62811,01117.58
9เขต 9112,04514,56513.00
10เขต 1064,9328,48313.06
11เขต 1178,71112,24615.56
12เขต 1274,38212,24016.46
13รวมทั้งหมด850,885133,47115.69

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 14 กรกฎาคม 2567