DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
ปกติ
'BMI>=18.5 ถึง <23
ร้อยละ
1เขต 178,22935,27745.09
2เขต 258,11426,95946.39
3เขต 356,59727,77649.08
4เขต 464,72931,06547.99
5เขต 567,08633,40049.79
6เขต 675,86939,21051.68
7เขต 757,56329,30650.91
8เขต 862,62832,64052.12
9เขต 9112,04560,15153.68
10เขต 1064,93229,43845.34
11เขต 1178,71137,62447.80
12เขต 1274,38233,76745.40
13รวมทั้งหมด850,885416,61348.96

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 14 กรกฎาคม 2567