DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะผอม ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
ผอม
BMI>=18.5
ร้อยละ

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)