DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
ปกติ
'BMI>=18.5 ถึง <23
ร้อยละ
1เขต 1735,690327,86144.57
2เขต 2462,524195,30742.23
3เขต 3411,834181,84944.16
4เขต 4483,777204,94342.36
5เขต 5503,988227,89445.22
6เขต 6569,183265,72946.69
7เขต 7521,965247,97747.51
8เขต 8581,887279,70348.07
9เขต 9831,573409,34149.22
10เขต 10522,846226,37943.30
11เขต 11492,902210,61442.73
12เขต 12506,305201,39939.78
13รวมทั้งหมด6,624,4742,978,99644.97

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567