DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI>=23 ถึง <25
ร้อยละ
1เขต 1452,85193,09320.56
2เขต 2264,85954,53120.59
3เขต 3228,60150,17421.95
4เขต 4277,81363,71522.93
5เขต 5289,05365,04322.50
6เขต 6330,78671,50121.62
7เขต 7299,40265,37721.84
8เขต 8348,16077,62422.30
9เขต 9460,84996,12520.86
10เขต 10294,48359,52820.21
11เขต 11270,64855,30520.43
12เขต 12280,46959,85021.34
13รวมทั้งหมด3,797,974811,86621.38

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567