DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1 ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 1635,36837,8545.96266,98242.02137,42921.63155,57624.4937,5275.91
*เขต 2484,33424,9545.15191,42439.5299,49720.54127,64126.3540,8188.43
*เขต 3403,95119,1754.75167,64241.5088,61321.9496,44623.8832,0757.94
*เขต 4573,66424,3594.25243,39342.43126,45422.04131,86122.9947,5978.30
*เขต 5609,49725,0134.10278,08745.63135,37122.21129,28521.2141,7416.85
*เขต 6753,44233,0054.38351,92946.71158,80721.08158,00820.9751,6936.86
*เขต 7654,91328,6164.37306,29046.77142,12521.70141,29921.5836,5835.59
*เขต 8857,57633,1843.87408,53347.64190,45822.21178,63620.8346,7655.45
*เขต 9956,13343,5054.55460,87248.20190,78219.95203,69121.3057,2835.99
*เขต 10624,09833,3975.35246,49939.50129,56020.76167,51526.8447,1277.55
*เขต 11594,22326,6934.49257,49343.33116,87719.67143,56824.1649,5928.35
*เขต 12628,16828,6634.56231,92936.92132,46621.09173,87427.6861,2369.75
*รวมทั้งหมด7,775,367358,4184.613,411,07343.871,648,43921.201,807,40023.25550,0377.07
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567