DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2 ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
อ้วนระดับที่ 2
'BMI>=30 ถึง <150
ร้อยละ
1เขต 1942,85466,6757.07
2เขต 2716,52966,5689.29
3เขต 3592,51153,0638.96
4เขต 4922,17583,4779.05
5เขต 5976,07272,0857.39
6เขต 61,165,28280,9606.95
7เขต 7951,09054,0745.69
8เขต 81,262,94268,2525.40
9เขต 91,308,24183,9276.42
10เขต 10921,06771,5717.77
11เขต 111,025,90089,0558.68
12เขต 121,115,173110,8989.94
13รวมทั้งหมด11,899,836900,6057.57

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567