DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1 ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
อ้วนระดับที่1
'BMI>=25 ถึง <30
ร้อยละ
1เขต 1942,854226,90124.07
2เขต 2716,529177,65324.79
3เขต 3592,511135,28322.83
4เขต 4922,175189,72820.57
5เขต 5976,072189,61919.43
6เขต 61,165,282217,45618.66
7เขต 7951,090186,28419.59
8เขต 81,262,942240,03619.01
9เขต 91,308,241262,90220.10
10เขต 10921,067224,90124.42
11เขต 111,025,900218,73721.32
12เขต 121,115,173278,16424.94
13รวมทั้งหมด11,899,8362,547,66421.41

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567