DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
ปกติ
'BMI>=18.5 ถึง <23
ร้อยละ
1เขต 1942,854395,66041.96
2เขต 2716,529292,62740.84
3เขต 3592,511249,07542.04
4เขต 4922,175407,48344.19
5เขต 5976,072462,82747.42
6เขต 61,165,282570,66848.97
7เขต 7951,090467,32549.14
8เขต 81,262,942631,49250.00
9เขต 91,308,241644,66549.28
10เขต 10921,067386,75041.99
11เขต 111,025,900480,37646.82
12เขต 121,115,173441,64039.60
13รวมทั้งหมด11,899,8365,430,58845.64

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567