DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2 ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
อ้วนระดับที่ 2
'BMI>=30 ถึง <150
ร้อยละ
1เขต 140,8784,26010.42
2เขต 251,3625,59410.89
3เขต 321,3793,25415.22
4เขต 4129,93316,63512.80
5เขต 559,0316,10810.35
6เขต 684,0298,69710.35
7เขต 763,8304,1876.56
8เขต 873,1153,7715.16
9เขต 944,8343,9878.89
10เขต 1086,1087,3748.56
11เขต 1199,4149,1389.19
12เขต 1297,5188,8419.07
13รวมทั้งหมด851,43181,8469.61

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567