DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1 ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
อ้วนระดับที่1
'BMI>=25 ถึง <30
ร้อยละ
1เขต 140,8787,11617.41
2เขต 251,3628,29516.15
3เขต 321,3793,95118.48
4เขต 4129,93321,51016.55
5เขต 559,0318,66214.67
6เขต 684,02912,99115.46
7เขต 763,8307,69912.06
8เขต 873,1157,31310.00
9เขต 944,8346,55214.61
10เขต 1086,10812,98115.08
11เขต 1199,41413,08213.16
12เขต 1297,51814,87915.26
13รวมทั้งหมด851,431125,03114.68

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567