DoH Dashboard กรมอนามัย

ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด
ชาย (A5) หญิง (A6) ชาย (A5) หญิง (A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บ้านลาด000.00000.00375,653152.78436,599153.4776.3976.74153.15
 บ้านหาด1151151.00000.004592148.005778155.60149.5077.80152.10
 บ้านทาน000.00000.00111,642149.2771,066152.2974.6476.15150.44
 ตำหรุ000.00000.002316158.005749149.8079.0074.90152.14
 สมอพลือ000.00000.002308154.003455151.6777.0075.84152.60
 ไร่มะขาม000.00000.002292146.00000.0073.000.00146.00
 ท่าเสน000.00000.0081,202150.256914152.3375.1376.17151.14
 หนองกระเจ็ด000.00000.00121,760146.6791,376152.8973.3476.45149.33
 หนองกะปุ000.00000.00162,400150.00172,633154.8875.0077.44152.52
 ลาดโพธิ์000.00000.001159159.00000.0079.500.00159.00
 สะพานไกร000.00000.00000.001150150.000.0075.00150.00
 ไร่โคก000.00000.004586146.506889148.1773.2574.09147.50
 โรงเข้000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 ไร่สะท้อน1153153.00000.00203,049152.45223,392154.18152.7377.09153.35
 ห้วยข้อง000.00000.005747149.401141141.0074.7070.50148.00
 ท่าช้าง304,295143.17182,690149.44345,019147.62385,602147.42145.40148.43146.72
 ถ้ำรงค์000.00000.00121,811150.92182,705150.2875.4675.14150.53
 ห้วยลึก000.00000.00142,122151.57172,566150.9475.7975.47151.23
 รวมทั้งหมด324,599143.72182,690149.4418427,658150.3219830,015151.59147.02150.52150.38
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A5 หมายถึง เด็กวัยเรียน ชาย
 - A6 หมายถึง เด็กวัยเรียน หญิง
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564