DoH Dashboard กรมอนามัย

ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด
ชาย (A5) หญิง (A6) ชาย (A5) หญิง (A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ท่าราบ000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 คลองกระแชง8011,744146.80649,540149.0638157,209150.1530345,639150.62148.48149.84149.92
 บางจาน000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 นาพันสาม000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 ธงชัย000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 บ้านกุ่ม000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 หนองโสน000.00000.001154154.001153153.0077.0076.50153.50
 ไร่ส้ม000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 เวียงคอย000.00000.006960160.003465155.0080.0077.50158.33
 บางจาก000.00000.0071,063151.864603150.7575.9375.38151.45
 บ้านหม้อ000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 ช่องสะแก000.00000.00243,679153.29467,039153.0276.6576.51153.11
 นาวุ้ง000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 สำมะโรง000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 โพพระ000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 หาดเจ้าสำราญ000.00000.004596149.0091,281142.3374.5071.17144.38
 หัวสะพาน000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 ต้นมะพร้าว000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 วังตะโก000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 โพไร่หวาน000.00000.00274,190155.19182,809156.0677.6078.03155.53
 ดอนยาง294,075140.52324,604143.882280140.00000.00140.2671.94142.21
 หนองขนาน000.00000.00182,747152.61111,695154.0976.3177.05153.17
 หนองพลับ000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 รวมทั้งหมด10915,819145.139614,144147.3347070,878150.8039559,684151.10147.97149.22150.02
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A5 หมายถึง เด็กวัยเรียน ชาย
 - A6 หมายถึง เด็กวัยเรียน หญิง
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564