DoH Dashboard กรมอนามัย

ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด
ชาย (A5) หญิง (A6) ชาย (A5) หญิง (A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 หายยา2296148.003467155.67202,864143.20162,398149.88145.60152.78146.95
 ช้างม่อย7411,364153.5710616,168152.53395,860150.26416,194151.07151.92151.80152.25
 ช้างคลาน000.00000.0091,343149.2281,226153.2574.6176.63151.12
 วัดเกต91,403155.89111,677152.45507,547150.94466,950151.09153.42151.77151.53
 ช้างเผือก162,335145.94111,671151.9123836,144151.8718427,673150.40148.91151.16151.05
 สุเทพ000.00000.003412137.333450150.0068.6775.00143.67
 แม่เหียะ101,495149.50101,506150.60172,569151.12142,125151.79150.31151.20150.88
 ป่าแดด000.00000.00334,956150.18294,349149.9775.0974.99150.08
 หนองหอย1152152.00000.00324,688146.50284,079145.68149.2572.84146.21
 ท่าศาลา000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 หนองป่าครั่ง1132132.001150150.00101,491149.1091,372152.44140.55151.22149.76
 ฟ้าฮ่าม6889148.173428142.67101,521152.103452150.67150.14146.67149.55
 สันผีเสื้อ263,910150.38192,909153.11304,571152.37192,853150.16151.38151.64151.52
 รวมทั้งหมด14521,976151.5616424,976152.2949173,966150.6440060,121150.30151.10151.30150.87
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A5 หมายถึง เด็กวัยเรียน ชาย
 - A6 หมายถึง เด็กวัยเรียน หญิง
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564