DoH Dashboard กรมอนามัย

ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด
ชาย (A5) หญิง (A6) ชาย (A5) หญิง (A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ตลาด416,187150.90253,629145.16659,741149.86527,825150.48150.38147.82149.63
 บางพึ่ง000.00000.00152,210147.33223,290149.5573.6774.78148.65
 บางจาก000.00000.00314,775154.03467,086154.0477.0277.02154.04
 บางครุ000.00000.00466,938150.83466,970151.5275.4275.76151.17
 บางหญ้าแพรก4613153.251147147.00101,490149.00131,989153.00151.13150.00151.39
 บางหัวเสือ000.00000.00000.00000.000.000.000.00
 สำโรงใต้2305152.504615153.75487,295151.98446,705152.39152.24153.07152.24
 บางยอ000.00000.00172,553150.1891,376152.8975.0976.45151.12
 บางกะเจ้า000.00000.0081,167145.883432144.0072.9472.00145.36
 บางน้ำผึ้ง000.00000.0071,069152.71142,142153.0076.3676.50152.90
 บางกระสอบ000.00000.0071,056150.866913152.1775.4376.09151.46
 บางกอบัว000.00000.0081,178147.25132,018155.2373.6377.62152.19
 ทรงคนอง000.00000.00131,969151.46111,741158.2775.7379.14154.58
 สำโรง162,487155.44162,445152.81213,213153.00162,410150.63154.22151.72152.97
 สำโรงกลาง2306153.002296148.00385,637148.34365,467151.86150.67149.93150.08
 รวมทั้งหมด659,898152.28487,132148.5833450,291150.5733150,364152.16151.43150.37151.27
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A5 หมายถึง เด็กวัยเรียน ชาย
 - A6 หมายถึง เด็กวัยเรียน หญิง
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564