DoH Dashboard กรมอนามัย

ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด
ชาย (A5) หญิง (A6) ชาย (A5) หญิง (A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงราย10716,011149.6410415,553149.5527240,872150.2625438,560151.81149.95150.68150.61
 เวียงชัย13920,520147.639714,637150.9016524,743149.9613620,356149.68148.80150.29149.45
 เชียงของ10415,760151.549414,474153.9821432,039149.7124036,386151.61150.63152.80151.32
 เทิง7611,352149.377210,763149.4928040,846145.8826038,197146.91147.63148.20147.03
 พาน34251,704151.1833851,177151.4130745,071146.8129844,683149.94149.00150.68149.91
 ป่าแดด568,460151.07527,877151.4815823,653149.7015723,626150.48150.39150.98150.39
 แม่จัน14421,485149.209113,712150.6830545,448149.0126239,076149.15149.11149.92149.28
 เชียงแสน243,486145.25152,240149.3312117,627145.6812818,677145.91145.47147.62145.94
 แม่สาย314,633149.4591,343149.2230044,296147.6525538,062149.26148.55149.24148.46
 แม่สรวย10615,346144.7712318,124147.3524135,168145.9320129,888148.70145.35148.03146.83
 เวียงป่าเป้า18627,232146.4116724,311145.5723634,320145.4222032,183146.29145.92145.93145.92
 พญาเม็งราย14221,035148.1314221,207149.3519528,781147.5918727,715148.21147.86148.78148.26
 เวียงแก่น12517,840142.729914,167143.1018927,397144.9617225,269146.91143.84145.01144.74
 ขุนตาล12618,761148.9010415,462148.67466,811148.07436,436149.67148.49149.17148.81
 แม่ฟ้าหลวง558,004145.53416,073148.1211616,710144.0512818,951148.05144.79148.09146.29
 แม่ลาว568,349149.09436,376148.288512,691149.317611,384149.79149.20149.04149.23
 เวียงเชียงรุ้ง7310,995150.628312,514150.7719429,128150.1416224,474151.07150.38150.92150.61
 ดอยหลวง365,283146.75456,662148.047911,888150.489013,510150.11148.62149.08149.37
 รวมทั้งหมด1,928286,256148.471,719256,672149.313,503517,489147.733,269487,433149.11148.10149.21148.56
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A5 หมายถึง เด็กวัยเรียน ชาย
 - A6 หมายถึง เด็กวัยเรียน หญิง
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564