DoH Dashboard กรมอนามัย

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ (B) (A) ร้อยละ
1เขต 14,745.00 565.00 11.91
2เขต 23,070.00 502.00 16.35
3เขต 32,564.00 361.00 14.08
4เขต 43,471.00 642.00 18.50
5เขต 55,205.00 839.00 16.12
6เขต 65,258.00 873.00 16.60
7เขต 72,926.00 431.00 14.73
8เขต 85,251.00 680.00 12.95
9เขต 96,530.00 946.00 14.49
10เขต 105,463.00 967.00 17.70
11เขต 114,001.00 608.00 15.20
12เขต 1211,106.00 1,834.00 16.51
13รวมทั้งหมด59,590.00 9,248.00 15.52
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32

หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal
ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565