DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

# รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เขต 13,4012,23565.723,3952,22965.6666100.0000NAN00NAN
2เขต 22,6741,96273.372,6251,93373.64482960.4200NAN100.00
3เขต 31,4621,07373.391,4461,06373.51161062.5000NAN00NAN
4เขต 42,9081,40948.452,8881,39848.41201155.0000NAN00NAN
5เขต 53,3192,16865.323,3072,16265.3812650.0000NAN00NAN
6เขต 63,6041,94153.863,5951,93953.948225.0000NAN100.00
7เขต 72,4191,65168.252,3811,62968.4210660.0011981.8217741.18
8เขต 83,3442,52475.483,2782,48875.90653655.3800NAN100.00
9เขต 93,8562,61567.823,8342,60067.81211571.4300NAN100.00
10เขต 103,9572,48362.753,9172,46262.85372156.76100.00200.00
11เขต 112,7861,95770.242,7631,94470.36221359.0900NAN100.00
12เขต 123,9893,04876.413,9323,00976.53573968.4200NAN00NAN
13รวมทั้งหมด37,71925,06666.4537,36124,85666.5332219460.2512975.0024729.17

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2565