DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

# รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เขต 14,3962,95167.134,3232,89767.01735473.9700NAN00NAN
2เขต 23,5862,68474.853,2602,46075.4632522468.9200NAN100.00
3เขต 32,2361,64173.392,0691,52673.7616711568.8600NAN00NAN
4เขต 43,7401,96452.513,4911,83852.6524812550.4000NAN11100.00
5เขต 54,1412,86569.193,9142,70469.0922616070.8000NAN11100.00
6เขต 64,6982,70757.624,5022,61158.001959649.2300NAN100.00
7เขต 72,8362,06372.742,7542,01573.17543157.41111090.9117741.18
8เขต 84,4623,46777.704,0233,15578.4243831271.2300NAN100.00
9เขต 94,5723,24370.934,3913,10470.6917913877.0900NAN2150.00
10เขต 104,5453,07967.744,1112,81768.5243226260.6500NAN200.00
11เขต 114,3523,09171.024,1822,98271.3116910964.5000NAN100.00
12เขต 126,0514,90581.065,7084,62681.0434327981.3400NAN00NAN
13รวมทั้งหมด49,61534,66069.8646,72832,73570.052,8491,90566.87111090.91271037.04

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม) ANC
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มกราคม 2565